Probíhající projekty:

 

Operační program Jan Amos Komenský

PROJEKT
SVČ Doris Šumperk,
ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ
I
je spolufinancován Evropskou unií.
Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných
personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních
metod výuky

PROJEKT SVČ Doris Šumperk,ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

je spolufinancován Evropskou unií.


Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímuvzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrnýchpersonálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemnéhosdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativníchmetod výuky

 

Projekt OP JAK:

www.opjak.cz


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz

 

 

EU + MŠMT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Národní program Životní prostředí


Dotační podpora je určena konkrétně pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice. Rezort tak podpoří výchovu dětí k ekologickému myšlení a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

 

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

 

Podpořená realizace:

EVP jednodenní

EVP pobyto

logolink_sfžp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

malir

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ŠVAGROV


Projekt řešil výstavbu výukového a pobytového centra a vybavení Střediska ekologické výchovy Švagrov.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Nové středisko ekologické výchovy se nachází v areálu bývalé turistické základny na Švagrově (v k.ú. Vernířovice u Sobotína). Areál leží ve

III. zóně CHKO Jeseníky.

 

V rámci projektu byly vybudovány následující stavební objekty:

SO 01- Výukové a pobytové centrum (přístavba a přestavba stávající historické budovy č.p.172), vč. vnitřního vybavení

SO 03- Venkovní víceúčelová plocha

SO 04- Venkovní úpravy (zpevněné plochy, sadové úpravy, venkovní mobiliář, osvětlení, dešťová kanalizace)

SO 05- Vodní plocha (vybudování malé vodní nádrže a její propojení se stávajícím mokřadem- výukové účely)

SO 06- ČOV (anaerobně-aerobní s kapacitou 100 EO)

SO 07- Přípojka NN

SO 08- Demolice (odstranění stávající nevyhovujících objektů)

Celková užitná plocha výukového a pobytového centra činí 1 687,82 m2, ubytovací kapacita 54 lůžek+6 přistýlek. Celková plocha řešeného areálu činí cca 10 500 m2. Areál bude sloužit jako vzdělávací a poradenské centrum v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Budou zde probíhat pobytové i denní programy celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí pro širokou škálu cílových skupin (žáci všech typů škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci ve veřejné správě a samosprávě, neziskové organizace apod.)

Termíny realizace projektu:

Zahájení stavebních prací: 17.6.2011

Ukončení realizace projektu: 30.4.2013

Zahájení provozu: 1.5.2013

Financování projektu:

Celkové výdaje na projekt: 51 710 831,35 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 49 310 112,47 Kč

Dotace z ERDF: 41 913 595,59 Kč

Dotace z SR: 2 465 505,62 Kč

Vlastní zdroje: 4 931 011,26 Kč

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dříve uskutečněné projekty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šablony II

 

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk je zapojeno do projektu: „Šablony II SVČ Doris Šumperk“, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015754 v rámci Výzvy Šablony II. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.


Projekt je realizován v rámci šablon:
●        Školní asistent v SVČ
●        Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
●        Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
●        Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
●        Tandemové vzdělávání v SVČ
●        Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
●        Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím supervize
●        Využití ICT ve vzdělávání
●        Projektový den v SVČ
●        Projektový den mimo SVČ
●        Komunitně osvětová setkávání


Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ.
Projekt je realizován v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 (24 měsíců).
Výše dotace – 2 969 882,00 Kč


logolink_šablony


  • Přírodě OK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Přírodě OK+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Přírodě OK2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Národní sít EVVO