Přihláška do kroužku - krok 1/3

Kroužek je již naplněn. Rezervace náhradníka.
  
Kroužek 
Název kroužku Tornádo - Cvrčci mini 2  
Číslo kroužku 78  
Školní rok: 2023/2024  
Zápisné 1350,-Kč  
  
Účastník 
Variabilni symbol Bude vygenerován po odeslání přihlášky  
Skupina  
Jméno !
Příjmení !
Rodné číslo !
Zdravotní pojišťovna !
Místo trvalého pobytu !
Doručovací adresa
(není-li shodná s místem trvalého pobytu)
Státní občanství !
Škola !
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání  
  
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Podpůrná opatření: